Likwidacja Kasy Sądu Rejonowego w Zgierzu

 

INFORMACJA

Sąd Rejonowy w Zgierzu informuje, że z dniem 1 stycznia 2017 r. przechodzi na system e-Płatości, w związku z tym od dnia:

 

1 stycznia 2017 r. Kasa Sądu Rejonowego nie będzie obsługiwała interesantów.

 

Znaki opłaty sądowej będą sprzedawane w:

BIURZE OBSŁUGI INTERESANTÓW

 

Ponadto wpłaty tytułem :

 

1/    Opłaty sądowe, grzywny, czynsze :

należy dokonywać na następujące konta bankowe:

● 09 1010 1371 0007 1022 3100 0000 – numer bankowy dochodów budżetowych

 

2/    Zaliczki na biegłego, zaliczki na kuratora, na wizję lokalną, na ogłoszenia oraz z tytułu opłaty za umieszczenie sprawy na portalu spadkowym

● 81 1130 1163 0014 7128 7420 0002 – numer bankowy rachunku pomocniczego – sumy na zlecenie.

 

3/     Poręczenia, zabezpieczenia majątkowe, depozyty

73 1130 1017 0021 1001 4990 0004 – numer bankowego rachunku pomocniczego – sum depozytowych

 

4/     Konto funduszu pomocy pokrzywdzonym i pomocy postpenitencjarnej

 11 1130 1163 0014 7128 7420 0001

 

Informacja dotycząca wpłat:

  1. Dla wpłat dokonywanych na wezwanie Sądu prosi się o wpisywanie w tytule przelewu numeru sprawy (sygnatura akt z wezwania-znajduje się w lewym górnym rogu).

  2. Dla wpłat, gdzie nie nadano jeszcze numeru sprawy, w tytule wpłaty należy wskazać nazwę Wydziału, który prowadzi sprawę np. : I Cywilny; II Karny; III Rodzinny i Nieletnich; V Ksiąg Wieczystych. W tytule przelewu należy wpisać również nazwisko jednego z uczestników postępowania (powoda, pozwanego, wnioskodawcy, uczestnika postępowania) oraz rodzaj sprawy (np. ,,o zapłatę”, ,,o zasiedzenie”,  ,,o stwierdzenie praw do spadku” , ,,o zachowek”, ,,dział spadku”, itd).

  3. Dla wpłat z tytułu zasądzonych grzywien i kosztów postępowania należy podać numer karty dłużnika, sygnaturę akt i nazwisko osoby, od której zasądzono należność.

  4. Brak powyższych danych utrudnia przypisanie danej wpłaty do konkretnej sprawy.

 

 

Dyrektor Sądu Rejonowego w Zgierzu

Zbigniew Złoty